OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Novinky

Pozvánka na členskú schôdzu ZO SZCH SEREĎ 1

Výbor ZO SZCH Sereď 1 pozýva všetkých svojich členov a záujemcov o členstvo v ZO SZCH na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19.02.2016  o 18.00 hod v priestoroch kultúrneho domu Sereď ( vchod zozadu). Účasť členov je nutná. Bude sa rozhodovať o možných a plánovaných aktivitách ZO SZCH Sereď 1 na rok 2016.

 

Program členskej schôdze za rok 2016:

 

-Zahájenie

-Prijatie nových členov

-Správa o činnosti Z. O.

-Správa pokladníka

-Správa  KRK

-Diskusia ( rozhodnutie o aktivitách na rok 2016 , možnosť získania a použitia 2% z daní na  

 rozvoj ZO SZCH SEREĎ 1 )

-Návrh na uznesenie

-Záver

 

Tešíme sa na vašu účasť.

Výbor ZO SZCH SEREĎ 1

Propagačná výstava

            Dňa 05.09.2015 Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1( ZO SZCH) usporiadala menšiu propagačnú výstavu zvierat pri príležitosti seredských slávnosti.

            Počas celého dňa si návštevníci mohli poprezerať domáce zvieratká, čomu sa tešili predovšetkým deti, no osobnejšiemu kontaktu s nimi sa neubránili ani rodičia či starí rodičia.

            Touto cestou sme chceli poukázať na existenciu oficiálne registrovanej organizácie, zaoberajúcej sa chovom drobných zvierat. V rámci výstavy sme poskytovali nielen informácie o starostivosti o čistokrvné zvieratá, ale i o možnosti registrácie sa v Zväze. Noví členovia sú srdečne vítaní!    

            Bližšie informácie pre záujemcov sú dostupné na našej stránke

 

 

Zo základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1

 

            Základnú organizáciu Slovenského zväzu chovateľov  v 90 rokoch zastrešoval OV SZCH v Galante, ktorý sa stal postupne nefunkčný.  Dňa 17.10.1992 na zasadnutí ÚV SZCH v Topoľčanoch bolo vedenie OV SZCH v Galante  vyzvané na  obnovenie činnosti,  pričom  UV SZCH poukazoval na  to, že v minulosti OV SZCH Galanta patril medzi veľmi aktívne okresy.

            Vzhľadom na to, že  OV SZCH Galanta bol dlhodobo nefunkčný a nebol predpoklad jeho funkčnosti doporučil ÚV SZCH vtedajšiemu predsedovi základnej organizácie SZCH Sereď 1. p. Bohušovi Ujlakymu nadviazať kontakt s najbližším OV SZCH –Trnava listom zo dňa 20.02.1996. Na členskej schôdzi  06.04.1997 sa predsedovi  ZO SZCH Sereď 1. p. Bohušovi Ujlakymu  uložilo za povinnosť nadviazať kontakty s nadriadenými orgánmi SZCH a zaregistrovať  našu organizáciu do zväzových štruktúr a následne informovať členov, ktorý majú záujem o organizované členstvo v SZCH o ďalších perspektívach organizácie.

            30.11.1997 bola zaslaná žiadosť o registráciu  do OV SZCH Trnava. Dňa 11.12.1997 sa konala ustanovujúca schôdza ZO SZCH Sereď 1. pričom už na  nej p. Ujlaky informoval  o zaregistrovaní ZO SZCH Sereď 1.  cez oblastný výbor SZCH Trnava. Počas tejto schôdze  bol zvolený výbor základnej organizácie v zložení                                                          predseda :  Fidler Vojtech

                      tajomník:  Ujlaky Bohuš

                      pokladník:  Javor Roman

                      predseda KRK:  Kamenický Milan

novovzniknutá základná organizácia SZCH Sereď 1. mala 12 členov, ktorá sa postupne rozrastala až do dnešnej podoby.

V ruku 1998 -15 členov         2008 – 22 členov

1999 -16 členov                     2009 – 25 členov

2000 -16 členov                     2010 – 23 členov

2001 -21 členov                     2011 – 25 členov

2002 -21 členov                     2012 – 25 členov

2003 -22 členov                     2013 – 26 členov

2004 -24 členov                     2014 – 27 členov

2005 -21 členov                     2015 – 24 členov

2006 -20 členov

2007 -22 členov

 

                Počas týchto rokov niektorý členovia našej základnej organizácie nás naveky opustili ,,Česť ich pamiatke“, niektorý  pribudli a niektorý ukončili dobrovoľne členstvo. V súčasnej dobe  sú zo zakladajúcich členov našej organizácie už len niektorý a to:   MVDr. Domko Rastislav, Fidler Vojtech, Javor Roman, Sojka Karol, Vladovič Mikuláš, ktorým patrí poďakovanie za ich prácu v ZO SZCH  Sereď 1. Ako aj za dosiahnuté úspechy na rôznych výstavách. Taktiež sa niekoľko krát zmenilo aj zloženie výboru. V súčasnej dobe pracuje výbor v zložení:  

     Predseda:         Ujlacký Miroslav

     Tajomník:        Šmátrala ján

     Pokladník:       Javor Roman

     člen výboru:    Ščevík Peter

                              Molnár Marián

 

            Členovia našej základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1. sa aktívne podieľajú na rôznych výstavách, pričom úspešne reprezentujú našu základnú organizáciu, seba a tým aj slovenské chovateľstvo o čom svedčia aj dosiahnuté úspechy ako sú získané rôzne ocenenia za čo im patrí poďakovanie a zaželať veľa ďalších úspechov v chovateľskej činnosti.

 

        Priatelia chovatelia, počas nedávnej schôdze vznikla myšlienka znovuobnoviť tradíciu výstavy zvierat. 

        Hlavný problém spočíva v nedostatku klietok  potrebných na taktúto výstavu, v dôsledku čoho sa niektorí chovatelia rozhodli zakúpiť si vlastné klietky (pokúsime sa získať aspoň čiastočnú finančnú podporu zo strany mesta).

        V prípade, že by ste sa rozhodli zakúpiť si vlastnú klietku i Vy, kontaktujte prosím  Pána Šmátralu alebo Pána Molnára.

       Pripájame i odkaz na stránku, kde si môžete dané klietky prezrieť:    http://www.tesar-klece.cz/nase-nabídka

       

        S úctivým pozdravom

        Váš predseda

Program členskej schôdze za rok 2011.

Zahájenie

Prijatie nových členov

Správa o činnosti Z. O.

Správa pokladníka

Správa  KRK

Udelenia vyznamenaní členom organizácie

Diskusia

Návrh na uznesenie

Záver